Algemene Ledenvergadering te Bilthoven, 18 juni 2019

Van juni 18, 2019 18:30 tot juni 18, 2019 22:00
Gezien: 457

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar wederom plaats bij Sportzorg Nederland in Bilthoven. Om 18.30 uur bent u welkom voor een maaltijd met soep en brood. Om 19.30 uur wordt de ALV geopend.

De agenda is als volgt:
1. Opening, benoemen notulist, voorstelronde aanwezigen 
2. Mededelingen, vaststellen en eventuele aanvullingen agenda
3. Ingekomen stukken en berichten van verhindering
4. Jaarverslag 2018 (secretaris)
5. Jaarrekening 2018 (penningmeester)
6. Decharge bestuur
7. Benoeming nieuw bestuur (NB: huidige voorzitter en penningmeester zijn niet herkiesbaar)
8. Jaarplan 2019 o.b.v. brainstorm juni 2018 / begroting 2019  (secretaris/penningmeester)
9. Cursussen en symposia en data volgende ledenvergaderingen
              a. 29 september: najaarssymposium Muziekgebouw Eindhoven
              b. 9-13 oktober, 16e DMG cursus, Burg Feistritz, Oostenrijk, met vernieuwde cursusinhoud
10. Notulen 19e algemene ledenvergadering
11. W.v.t.t.k. en rondvraag
12. Bestuursoverdracht
13. Sluiting en groepsfoto 

De verwachte eindtijd van de ALV is 22.00 uur.

Alleen toegankelijk voor leden. Vragen? Graag mailen naar info@nvdmg.org