Missie (betekent letterlijk: "roeping", wat ons beweegt):

Op 1 april 2005 is de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek Geneeskunde (NVDMG) opgericht door een groep huisartsen en medisch specialisten. De NVDMG is een wetenschappelijke vereniging met als doel:

-                verbreden en verdiepen van de belangstelling voor - en deskundigheid op het gebied van - de Geneeskunde en Geneeskunst voor Dansers en Musici,

-                bevorderen van onderling contac­t van in dans en muziek geïnteresseerde artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici,

-                bieden van een wetenschappelijk kader voor de dans- en muziekge­neeskunde,

-                bewaken van de kwaliteit van de dans- en muziekgeneeskunst

Visie (letterlijk: "zienswijze", hoe we ons voorstellen onze roeping waar te maken):

Door onderwijs, kennisoverdracht en bewustwording te komen tot adequate diagnostiek, therapie en wetenschappelijk onderzoek in de dans en muziekgeneeskunde en daarmee - indirect – tot een goede ondersteuning voor dansers en musici. Oftewel zorg dragen voor kwaliteit, keurmerk, accreditering  en protocollen cq standaarden.

De vereniging vormt een platform waar artsen, psychologen, wetenschappers en paramedici met elkaar kunnen communiceren en samenwerken en om zo te komen tot dwarsverbanden tussen deze disciplines

Concreet betekent dit:

  1. ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor Dans- en Muziek-Geneeskunst voor artsen, psychologen en paramedici
  2. opleiding, geaccrediteerd onderwijs en nascholing, o.a. in de vorm jaarlijkse cursussen in de dans- en muziekgeneeskunde
  3. geaccrediteerde, wetenschappelijke Symposia: “Genees & Kunst” (gericht op artsen en psychologen) en “Oefening baart Kunst” (gericht op paramedici)
  4. bevorderen van wetenschappelijk onder­zoek op het gebied van de dans- en muziek­ge­neeskunde,
  5. standaard-ontwikkeling op het gebied van de dans- en muziek­ge­neeskunde,
  6. contact met andere voor de doelstelling relevante weten­schappelijke verenigin­gen, universiteiten en organisaties binnen en buiten Nederland
  7. de instelling van een bijzondere Leerstoel Dans- en Muziek Geneeskunde.
  8. (participeren in) de organisatie van nationale en internationale bijeenkomsten en congressen op het gebied van Dans- en Muziek-Geneeskunde
  9. verstrekken van informatie via de website - www.nvdmg.org - en via andere publicaties